Forskning vid ACT

Doktorander och postdoktorer

Fem registrerade doktorander och fyra postdocs är aktiva inom ramen för ACT:s verksamhet.

Doktorander

De forskarstuderande som är knutna till ACT är Linn Hedberg, Markus Höglund, Charlotta Elleby, Per Elgestad-Stjernfeldt och Elisabeth Morén. Nedan presenteras de var och en med respektive projekt.

Linn Hedberg

Linn Hedberg är specialisttandläkare inom oral protetik, med huvudhandledare Mats Trulsson, prefekt vid Karolinska Institutet. Bihandledare är Urban Ekman, psykolog, med.dr. vid Stockholms sjukhem, Jan-Ivan Smedberg, odont dr, oral protetik vid Eastmaninstitutet Folktandvården Stockholm och Pia Skott, med.dr och övertandläkare orofacial medicin vid Folktandvården Stockholm.

Titeln på Linns projekt är ”Cognitive Changes and Neural Correlates after Rehabilitation of Masticatory Function in Elderly – an Intervention Study”. Det övergripande syftet med projektet är att ta reda på om protetisk bettrehabilitering hos äldre patienter med nedsatt tuggfunktion kan påverka kognitiv förmåga. I projektet kommer hon därför att utföra minnestester och MR-röntgen på deltagarna, för att se om de kan detektera någon skillnad efter bettrehabiliteringen.

Markus Höglund

Markus Höglund är övertandläkare från region Östergötland. Hans handledare är Inger Wårdh, Mats Bågesund och Shervin Shahnavaz. Titeln på hans projekt är ”Dental Anxiety in Adults from the Dental Personnel’s Perspective”.

Charlotta Elleby

Charlotta Elleby är tandläkare på Folktandvården Stockholms Sjukhem som ligger i anslutning till ACT. Hon studerar nya metoder för att identifiera individer med hög risk för skörhet och fragilitetsfrakturer genom att använda informationen i de tandröntgenbilder som tas i samband med tandvårdsbesök. Charlotta gör sin forskarutbildning inom den nationella forskarskolan i odontologi. Hennes övergripande mål med studien är att göra det regelbundna tandvårdsbesöket nyttigt även ur ett folkhälsoperspektiv, genom att identifiera riskindivider för skört åldrande och möjliggöra behandlingsförebyggande strategier.

Per Elgestad-Stjernfeldt

Per Elgestad-Stjernfeldt är tandläkare på Folktandvården Stockholms Sjukhem som ligger i anslutning till ACT. Han studerar fenomenet tuggning ur både objektiva och subjektiva aspekter. Per gör sin forskarutbildning inom den nationella forskarskolan i odontologi. Det övergripande syftet med Pers studie är att kunna rekommendera behandlingar som säkerställer en god tuggförmåga hos äldre individer.

Elisabeth Morén

Elisabeth Morén är både tandhygienist och tandläkare, och går nu specialistutbildning i orofacial medicin i Falun. Hon studerar hur omsorgsberoende äldre personer som fortfarande bor i sina hem, med hjälp av hemtjänst, kan upprätthålla kontakt med tandvården och behålla sin tandhälsa via förebyggande hembesök. Projektet syftar till att etablera riktlinjer för denna utsatta patientgrupp.


Postdoktorer

Duangjai Lexomboon

Duangjai Lexomboon är postdoktor vid institutionen för odontologi. Hon medverkar i projekt om förvärvad muntorrhet och oral hälsa samt polyfarmaci och oral hälsa.

Angelika Lantto

Angelika Lantto är postdoktor vid institutionen för odontologi och enheten för oral diagnostik och käkkirurgi. Hon medverkar i Per Stjernfeldt- Elgestads doktorandarbete om tuggfunktion hos äldre personer kopplat till nutrition.


Examensarbeten grund- och avancerad nivå

Här samlar vi pågående och tidigare examensarbeten med koppling till ACT.

Pågående master- /magisterarbeten

Tandhygienist Farah Yahya identifierar i sitt magisterprojekt ”Older persons’ expressed need for domiciliary dental care” om det finns ett uttalat behov av hemtandvård bland äldre personer (75 år och äldre) som bor hemma. Farah undersöker även kunskapsnivån om hemtandvård.

Tidigare examensarbeten på master- och magisternivå

Wrangstål L (2021). The effectiveness of non-invasive methods for treating or preventing root caries in older adults– A systematic literature review.

Morén E (2019). Selective screening for prediabetes and type 2 diabetes in dental practice.

Stromberg E (2019). Knowledge about and attitude to oral health amongst nursing staff in elderly care.

Bengtsson A (2018). Experienced chewing ability among elderly individuals.

Sjöblom U (2017). Professionell tandrengöring i relation till oral hälsa hos äldre på särskilda boenden.

Persson E (2017). Norms for the Repetitive Saliva Swollowing Test as a Function of Age, Gender and Saliva Secretion as Well as Validity of Dysphagia Assessment.

Gholestani G (2015). Correlation in concentration of GDF-15 in saliva and serum – a methodological study.

Marsson N (2016). Effekten av hemtandvård hos äldre individer på särskilt boende – En randomiserad kontrollerad pilotstudie.

Croonquist Girestam C (2014). Utvärdering av munspray och munfuktgel som lindrar symptomen vid muntorrhet hos äldre personer ur subjektiv och objektiv synpunkt.

Gundler A (2015). The Effects of Two Lubricating Products in Elderly Individuals – A Pilot Study.

Tidigare examensarbeten vid tandhygienist- och tandläkarprogrammet

Undén S, Asgari A (2019). Swedish medical doctors’ consideration of oral dryness as an adverse effect in combination with prescribing drugs

Johansson H (2019). Number of teeth and caries prevlence in dependent elderly receiving domiciliary and clinic dental care, compared to independent elderly.

Tolf I (2017). Bedömning av munhälsan vid munhälsobedömning i uppsökande verksamhet jämfört med ROAG-bedömning.

Grabecz G, Georgis J (2016). EKORAL – ett biokompatibelt hjälpmedel för förbättrad oral hygien?

Maluenda N, Olofsson E (2015). Tuggförmåga, kognitiv funktion och BMI hos äldre på särskilt boende.

Karpati Leon L (2015). Objektiva och subjektiva effekter på muntorrhet vid användande av sugtabletten Xerodrops.

Olofsson J (2014). Korrelationer mellan Eichners Index, subjektiv tuggförmåga och livskvalitet relaterat till oral hälsa hos äldre.

Brishammar C, Lennartsson S (2014). Användning av flytande kosttillägg inom äldreomsorgen. Karies- och munvårdsaspekter – intervjuer med kostombud och tandhygienister.

Hedin E, Morén E (2014). Nutritionsstatus och oral hälsa på äldreboenden i Huddinge Kommun.

Matak S, Wanag J (2014). Municipalities’ and case managers’ handling of the system with subsidized oral health care activities for dependent elderly and disabled persons.

Uppdaterad av:

admin_ki 2021-03-18