Utbildning vid ACT

Utbildning genom ACT

Du kan kontakta oss om du håller i konferens eller information där du vill att vi deltar. Vi tar även emot studiebesök.

ACT arrangerar regelbundet kurser och seminarier om äldretandvård för tandvårdspersonal, vård- och omsorgspersonal och hemtjänst. Våra utbildningsaktiviteter inkluderar både teoretiska och praktiska aspekter på oral hälsa och oral hygien. Våra utbildningar syftar bland annat till att förbereda nästa generation tandvårds- och vårdpersonal för gerodontologiska frågeställningar.

Multiprofessionellt samarbete är av avgörande betydelse för att få en sammanhållen vård- och omsorg och förbättrad hälsa, både i befolknings- och i ett individuellt perspektiv.

ACT kan erbjuda föreläsningar och kortare kurser som anpassas efter kursdeltagarnas bakgrund. Vid intresse är du välkommen att kontakta oss på act@dentmed.ki.se.

Vårt utbildningserbjudande, sträcker sig från att utgöra ett stöd för alla professioner som är involverade i äldres munhälsa till forskarutbildning på akademisk nivå.

Vad kan vi hjälpa din organisation med?

Vårt utbildningserbjudande, sträcker sig från att utgöra ett stöd för alla professioner som är involverade i äldres munhälsa till forskarutbildning på akademisk nivå. Det innebär en rad olika aktiviteter på olika nivåer. De syftar alla till fördjupad kunskap och förståelse för betydelsen av en god munhälsa för den äldre individen och hur man inom sin roll kan och bör arbeta för att bevara och vid behov förbättra äldres munhälsa.

ACT:s utbildningar

Utbildningar sorterade på olika yrkeskategorier

Våra utbildningar riktar sig till följande målgrupper:

  • tandvårdspersonal
  • hälso- och sjukvårdspersonal
  • vårdare och närstående
  • chefer och beslutsfattare inom vård och omsorg

För tandvårdspersonal

Tandvårdsstödet för dig som arbetar med tandvård (2,5 timme)
Genomgång av tandvårdsstödets delar, vilka diagnoser och tillstånd innefattas? Skillnad mellan N-tandvård och F-tandvård. Behandlingsstrategier inklusive debitering och administrativa rutiner.

Äldres tänder i dina händer (2 timmar)
Den demografiska utvecklingen med fler äldre i vårt samhälle, där allt fler äldre har egna tänder: Riskbedömning, vårdambitionsnivåer, terapiplanering, behandling och uppföljning. Fokus på kliniska fallbeskrivningar och tid för deltagarnas egna frågor.

Hon har något att säga dig (1 timme)
En utbildning om odontologiskt omhändertagande och om att skapa mervärde i varje besök efter patientens förutsättningar just idag. Tandhygienistens perspektiv på jämlik och patientsäker omvårdnad.

Utbildningsdag för Seniortandvårdsteam (heldag)
En utbildningsdag för Folktandvården Stockholms seniortandvårdsteam där aktuella föreläsningar varvas med presentationer av goda exempel i den egna verksamheten samt diskussionsforum omkring utvecklingsfrågor.

Diplomkurs i Gerodonti (en vecka heltid)
För legitimerade tandläkare i specialistutbildning eller med särskilt intresse för äldretandvård. Kursen och engagerar föreläsare både inom och utom ACT och avslutas med skriftlig examination. Kursen ges i samarbete med Tandläkarförbundets Östra kursnämnd.

Äldretandvård för tandhygienister (tre veckors heltidsstudier)
För legitimerade tandhygienister, en avgiftsbelagd uppdragsutbildning. Hemuppgifter och praktiska/kliniska moment ingår och kan genomföras på kliniken vid ACT eller vid hemmakliniken. Kursen avslutas med skriftlig examination.

För hälso- och sjukvårdspersonal

En heldag om munhälsa (heldag)
Teoretisk utbildning omkring munnens naturliga åldrande, riskfaktorer för ohälsa i munnen, interaktion mellan allmänhälsa och munhälsa, polyfarmaci och dess påverkan på munhälsan, munhälsa och nutrition samt tandvårdsstödets olika delar. Eftermiddagen omfattar praktiska demonstrationer i munsimulator samt gruppdiskussioner om den egna verksamhetens arbete med munhälsa.

ROAG, en del av Senior Alert (2 timmar)
Genomgång av riskbedömningsinstrumentet för munhälsa, ROAG, samt aktivitetspanorama och utvärdering av genomförda insatser. Vi rekommenderar att föreläsningen kombineras med ett uppföljande seminarium (1 timme) omkring erfarenheter och svårigheter efter två veckors genomförda ROAG-bedömningar i verksamheten.

Tandvårdsstödet för dig som arbetar med hälso- och sjukvård (1 timme)
Genomgång av tandvårdsstödets uppbyggnad, patientkategorier och intygsskrivning.

Munvård är en del av den dagliga omvårdnaden (1 timme)
Munvårdsutbildning som ingår i den avtalsstyrda uppsökande tandvården.

Munvårdsträff, erfarenheter och synpunkter på assisterad munvård (1 timme)
Uppföljning av utbildningen ovan, som utgår ifrån arbetsgruppens specifika svårigheter och erfarenheter (avtalsstyrd).

För vårdtagare och närstående

Tandvårdsstödet – ditt stöd för god munhälsa (1,5 timme)
Genomgång av tandvårdsstödets olika delar. Hur får jag tandvårdsstöd? Vad skiljer de olika stöden från varandra? Vem ansvarar för intygsskrivning och bedömning? Vart kan jag vända mig om jag inte är nöjd med beslutet?

Munhälsa – en friskfaktor vid demens (1 timme)
Munhälsans betydelse för livskvalitet, risken att tappa kontakten med tandvården vid demens, munhygien som ADL-träning, svårigheter med tandvårdsbesöket vid demens.

För dig som leder arbete och tar beslut inom vård-och omsorg

Tandvårdsstödet för dig som arbetar med vård- och omsorg (1 timme)
Genomgång av ”uppsökande” och ”nödvändig” tandvård. Vi rekommenderar denna föreläsning för enhetschefer, biståndshandläggare, gode män, personliga assistenter, personal i daglig verksamhet m.fl.


Studiebesök på ACT

Akademiskt Centrum för Äldretandvård tar gärna emot olika typer av studiebesök. Är du intresserad av att komma till oss? Hör av dig till act@dentmed.ki.se.

Grundutbildning

Tandläkare och tandhygienister erbjuds studiebesök under patientbehandling i samband med respektive kursmomentet “Patienter med särskilda behov”. Efter auskultationspasset skriver studenterna en fallbeskrivning som sedan presenteras i utökad version med teoretisk kunskap omkring diagnoser och tillstånd i seminarieform.

För sjukvårdspersonal

All sjukvårdspersonal erbjuds studiebesök på kliniken och i ACT-verksamheten för att öka interaktionen och samarbetet mellan vårdprofessionerna. Studiebesöken kan genomföras inför en verksamhetsförändring i omsorgen eller i samband med att munhälsan ska uppmärksammas vid t ex konferens eller samverkansarbete.

För vård- och omsorg

ACT har uppmärksammat en ökande efterfrågan på studiebesök i samband med utbildning av undersköterskor främst från privata utbildningsföretag. Studiebesöken omfattar både teoretisk information om munhälsa, assisterad munvård och ROAG-bedömning samt auskultationspass i samband med tandvårdsbehandling hos tandhygienist eller tandläkare.

För patientorganisationer

Patientorganisationer har kontaktat ACT för reportage i respektive medlemstidning. I samband med detta har ett studiebesök oftast genomförts med inslag som teoretisk diskussion omkring patientorganisationens särskilda frågeställningar, tandvårdsstödet och även intervjuer av frivilliga patienter.

För politiker och beslutsfattare

ACT har många och goda erfarenheter av dialogmöten med politiker, tjänstemän och beslutsfattare. Det ligger i ACTs uttalade ambition att utgöra diskussionspartner och remissinstans för frågor omkring äldres munhälsa.

För internationella gäster och forskare

Under åren har flera internationella delegationer och forskarkollegor intresserat sig för ACTs verksamhet. Det unika ACT-konceptet med tandvård, forskning och utbildning samlat under samma tak skapar goda förutsättningar för samverkan, nätverkande och gemensamma aktiviteter.

Uppdaterad av:

admin_ki 2021-03-18