Forskning vid ACT

ACT Forskning

Det finns ett ömsesidigt förhållande mellan oral och allmän hälsa, inkluderande orala problem och sjukdomar. Vi applicerar därför ett multidisciplinärt synsätt på oral hälsa och sjukdom som en del av åldrandeprocessen.

ACT eftersträvar effektiv integrering av oral hälsa och funktion som en del av äldre personers hälsoprofil. Kunskapsöverföring och implementering är därför nyckelfaktorer i ACT:s aktiviteter. Detta inkluderar vetenskaplig kunskap och förståelse för kritiska faktorer som påverkar den orala hälsan hos äldre.

ACT ska förmedla kunskap och information om oral hälsa hos äldre och strävar efter att erkännas som nationellt centrum.

Programförklaring

Forskningen vid ACT handlar om den komplexa relationen mellan oral och allmän hälsa samt livskvalitet. Bakgrunden till det är att nedsatt förmåga att äta och svälja påverkar nutrition och bidrar till försämrad livskvalitet, kognitiv svikt och skörhet. Systemsjukdomar kan öka risken för oral sjukdom och vice versa.

Forskningen vid ACT involverar den komplexa relationen mellan oral och allmän hälsa samt livskvalitet. Nedsatt förmåga att äta och svälja påverkar nutrition och bidrar till försämrad livskvalitet, kognitiv svikt och skörhet. Systemsjukdomar kan öka risken för oral sjukdom och vice versa. Mångsjuklighet och polyfarmaci kan orsaka orala och generella komplikationer. Vidare är tandvård och oral omvårdnad känsliga och utmanande uppgifter avseende etiska aspekter, det vill säga med hänsyn till integritet och att inte vålla skada.

Detta initiativ inkluderar en ny algoritm för associationen mellan oral och allmän hälsa hos äldre, med syfte att lösa uppkomna hälsoproblem med en multidisciplinär approach.

Bilden visar ACT:s algoritm. Bilden är formad som ett pajdiagram för att visualisera ACT‐projektens individuella profil. Den presenterar ACT projektets balans mellan orala och generella hälsoaspekter. Diagrammet är uppdelat i två delar, där en övre delensbitar är markerat i blått och är relaterade till oral hälsa och funktion. Bland ämnena finns Håd- och mjukvävnad, Oral ekologi och sensomotoriska störningar. Den nedre halvans delar är markerade i grönt och är relaterade till allmän hälsa och funktion. Bland ämnena finns Livskvalitet, kognition, läkemedel och skörhet. Algoritmen beskriver också andra betydelsefulla perspektiv. Till exempel är det moderna samhället multikulturellt med ökande mångfald. Patienterna och deras familj, andra släktingar samt vårdgivare kan ha mycket olika bakgrund. Det finns därför ett uppenbart behov av djupare kunskap om den kulturella identitetens betydelse för oral hälsa hos äldre. Vidare föreligger en stark trend att äldre människor lever längre i eget boende och att institutionalisering inträffar mycket sent i livet.
Grafik över ACT:S algoritm.

Programförklaringen redovisar hur ACT ska bidra till att förbättra oral hälsa hos äldre.

Projektkatalog

Forskningen vid ACT involverar den komplexa relationen mellan oral och allmän hälsa samt livskvalitet.

Nedsatt förmåga att äta och svälja påverkar nutrition och bidrar till försämrad livskvalitet, kognitiv svikt och skörhet. Systemsjukdomar kan öka risken för oral sjukdom och vice versa. Mångsjuklighet och polyfarmaci kan orsaka orala och generella komplikationer. Vidare är tandvård och oral omvårdnad känsliga och utmanande uppgifter avseende etiska aspekter, dvs med hänsyn tillintegritet och att inte vålla skada.

Forskningen vid ACT är organiserad i core groups, där medlemmarna samverkar kring forskningsprojekt och forskningsområden. ACT har också etablerat samarbeten med flera forskare och forskargrupper vid Karolinska Institutet, i första hand vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och Institutionen för medicin, Solna.

För mer information om pågående projekt se ACT:s projektkatalog.

Dokumentlista

Uppdaterad av:

admin_ki 2021-02-18