Tillgänglig entré med ramp till ACT-kliniken i ett stort modernt hus.

Om ACT

Akademiskt Centrum för Äldretandvård

Akademiskt centrum för äldretandvård bedriver basvetenskaplig och klinisk forskning samt tandvård. Vårt uppdrag är att öka kunskapen om äldres orala hälsa och att förbättra tandhälsan för äldre i Stockholms län.

Akademiskt centrum för äldretandvård (ACT) är ett centrum under SOF och finansieras av medel från Region Stockholm.

ACT har fyra huvudmän. Karolinska Institutet, Folktandvården Stockholm, Stockholms Sjukhem och Region Stockholm. Huvudmännen är utsedda genom beslut av KI / Region Stockholms ledning.

ACT:s ledningsgrupp

Ledningsgruppen för ACT består av föreståndare, biträdande föreståndare, forskningsansvarig och klinikchef.

Föreståndare

Porträtt av Mats Trulsson
Mats Trulsson. Foto: Jörgen Jönsson

Mats Trulsson är professor i oral rehabilitering och övertandläkare i oral protetik vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet. Han var prefekt för institutionen från 2012 till 2021 och leder nu en forskargrupp vid enheten för oral rehabilitering med inriktning mot oral sensorimotorisk reglering och tuggfunktion. Mats är också engagerad i flera projekt som undersöker relationen mellan oral och allmän hälsa hos äldre.

Som prefekt var Mats delaktig i uppstarten av ACT 2013 och har sedan dess varit engagerad i ACTs ledning och forskningsverksamhet. Mats tog över föreståndarskapet för ACT i januari 2023.

Biträdande föreståndare

Pia Skott. Foto: Folktandvården Stockholm.

Pia Skott är en erfaren sjukhustandläkare som under 15 år arbetat med sjukhusbunden tandvård (gerodonti, tandvård inom psykiatri, huvud-halscancer och infektionstandvård). Hon disputerade vid Karolinska Institutet 2002 med avhandlingen “HIV induced humoral immune response with specific relevance to IgA”. Sedan 2010 har hon också haft olika klinikchefsuppdrag för Folktandvården Stockholms län AB.

Pia är forskningschef för Folktandvården Stockholms AB. Hon har varit biträdande föreståndare för ACT sedan starten 2013 och varit klinikchef för Folktandvården Stockholms sjukhem. Pia har engagemang både inom den akademiska programgruppen och inom utbildning och information om äldres munhälsa.

Forskningsansvarig

Porträtt av Abhishek Kumar
Abhishek Kumar. Foto: Abha Kumari

Abhishek Kumar (AK) obtained his degree in dentistry (BDS) from Rajiv Gandhi University of Health Sciences, India, and a doctoral degree (PhD) in medicine from Aarhus University, Denmark. AK as a PhD scholar investigated the effect of craniofacial pain and altered orofacial somatosensory inputs on oral fine motor control. Currently, AK works as a Research Specialist at the Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet, and as Head of Research at the Academic Center for Geriatric Dentistry (ACT). His research focuses on clinical, and behavioral studies on “orofacial neurosciences” with special emphasis on behavior learning, skill acquisition, and effects of training in the improvement of oral motor skills and training-induced cortical plasticity. AK is also involved in several clinical studies investigating how oral health and oral functions contribute to general health, the development of malnutrition, cognitive functions, and general quality of life. AK serves as a supervisor in doctoral, postgraduate, and undergraduate research projects and also as reviewer and editorial board member for several peer-reviewed journals.

Klinikchef

Erik Kollinius. Foto: Anna Molander

Erik Kollinius är klinikchef på Folktandvården Stockholms specialistklinik för Orofacial medicin på Stockholms sjukhem och är även specialisttandläkare inom samma ämnesområde. Kliniken har en tydlig inriktning mot äldretandvård med tonvikt på äldre med stort omvårdnadsbehov eller som av olika skäl har svårt att tillgodogöra sig tandvård inom allmäntandvården. Förutom att Erik är kliniskt aktiv tandläkare handleder han även tandläkare under utbildning och föreläser regelbundet för samtliga yrkeskategorier inom tandvården och på grundutbildningen för tandläkare


ACT är en av flera kunskapscentra för äldretandvård i Sverige

Akademiskt centrum för äldretandvård är ett av flera Regionala äldretandvårdscentra i landet. ACT samverkar med övriga regionala äldretandvårdscentra och ordnar tillsammans nätverksträffar varje år.

Målsättningen med vår samverkan är att upprätthålla ömsesidig kontakt och informationsutbyte. Vår samverkan handlar bland annat om aktiviteter på Odontologisk Riksstämma och Patientsäkerhetsdagarna.

Nedan finner du länkar till de regionala kunskapscentrumen för äldretandvård:

Region Uppsala – Kunskapscentrum för äldretandvård

Region Värmland – Centrum för äldretandvård

Region Västernorrland – Kunskapscentrum för äldretandvård

Västra Götalandsregionen – Centrum för äldretandvård

Region Örebro län – Kunskapscentrum för äldres munhälsa

Region Östergötland – Kunskapsnavet för sköra äldres munhälsa

Uppdaterad av:

admin_ki 2023-06-15